Shovana Narayan's kathak - Yudhishthir and Draupadi