Anandway: Blog

Roadmaps to joy!

Pundit Jasraj - Om Namo Bhagwate Vasudevay

[youtube:GKjJPSbBZys]

Pundit Jasraj singing Om Namo Bhagwate Vasudevaay...

Sanskrit Lyrics

Om Namo Bhagwate Vasudevay

Shriyah-karam Shriyonaatham, Shridharam Shri-vara-pradam,
ShriVatsalDharam Saumya, Tam vande Shri Sureshvaram,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Yogishvaram Yagnapatim, Yashodaanand-daayakam,
Yamuna-jal Kallolam, Tam vande YaduNaayakam,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Shaaligramam Shila-shuddham, Shankh-chakrop-shobhitam,
Sur-asur-sada-sevyam, Tam Vande Saadhu-vallabham,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Trivikramam Tapo-murti, Trividha-aghaugh-naashanam,
Tristhalam Teerth-raajendram, Tam vande Tulsi-priyam,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Anantam Aadi-purusham, Achyutam Cha Vara-pradam,
Aanandam Cha Sadaa-aanandam, Tam vande Cha Agh-naashanam,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Leelaya-adbhut-bhoobhaaram, Lok-satvaik-vanditam,
Lokeshvaram Cha Shrikaantam, Tam Vande Laxman-priyam,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

Harim Cha Harin-aaksham Cha, Harinaatham Haripriyam,
Halaayudham Sahaayam Cha, Tam Vande Hanumatpatim,
Om Namo Bhagwate Vasudevay

blog comments powered by Disqus

Tag Cloud