Anandway: Blog

Roadmaps to joy!

Bhavani Ashtak by Shankaracharya - Sanskrit text


Bhavani Ashtak is a Sanskrit poem written by Adi guru Shankaracharya in praise of the feminine divinity. 'Mother I am your child.' Sanskrit text follows...

Sanskrit literature, text-Bhavanyashtak

blog comments powered by Disqus

Tag Cloud