Devi Apradh shama stotra by Shankaracharya - Sanskrit text


Devi Aparadh Kshama Stotra by Shankaracharya, Sanskrit text
Na mantranm no yantram tadapi cha na jaane stutimaho
Na cha Ahvanam dhyanam, tadapi cha na jaane stutikatha
Na jaane mudraste tadapi cha na jaane vilapanam
Param jaane maatas tvad anusaranam klesh haranam
na ahavanam janam tadapi cha na jane stutimaho, Shankaracharya, devi aparadh kshama stotrablog comments powered by DisqusManagement bytes by Swami Tejomayananda