Yugal Ashtak - Krishna Prem-mayi Radha - Vallabhacharya - Sanskrit text

Yugal Ashtak by Mahaprabhu Vallabhacharya is soaking in love. Krishna Prem Mayi Radha, Radha Prem Mayo Hari... Sanskrit text for this eight versed poem is here:
Krishna Radhablog comments powered by DisqusAchyut Ashtak by Shankaracharya, Sanskrit text